என் உயிரை இசையாகப் பார்த்தால்

நான் 50 வயது ஒரு ஆண். என் வாழ்க்கை அதிகமாக நான் போஸ்ட் டிரௌமாடிக் ஸ்டிரெஸ் துவக்கி உள்ளேன். இது என் உயிரை போன்றது. அது கண்ணீரையும், பல்லாயிரம் கோபத்தையும் பரவவைக்கின்றது. அந்த அனுபவங்கள் நம் உடல்களுக்கு, உள்ளடக்கங்களுக்கு மற்றும் என் மனதிலும் ஒத்துவைக்கின்றன. ஆனால் நான் இதை கடந்து வெளியே வாழ்ந்து, மேலும் வாழ்த்துக்கள் கிடைக்கும் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன். இது ஒரு நல்ல இருப்பு. இப்படி வாழ்ந்து மேலும் சந்தர்ப்பிக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் நல்லதாக இருக்கவும்.